AURORA


電卓
DT206TXB

DT206TXB
オープン価格  
   
仕様 サイズ 172×104×14mm
  重量 約115g
  メモリー 3キー方式メモリー
  JAN 4994614 843121
   

特徴

12桁
デュアルパワー
早打ち対応キー
チルト表示
税計算
計算状態表示付き
四捨五入スイッチ
小数点指定スイッチ
サインチェンジキー